HomeWelcome to the Pairc Trust website.  The Pairc Estate is now owned by the local community in South Lochs, Lewis. The Trust was established in 2003 and completed purchase of the Estate in December 2015. The Pairc Estate extends to an area of approximately 10,840ha. The majority of the estate is under crofting tenure, the main exception being an area of grazing land at Steimreway. In total, there are 213 crofts on the estate, spread between 11 townships. The estate is mainly hilly moorland with a large number of fresh water lochs.

The community consists of around 400 residents plus a number of others who manage crofts in the area. The majority of local people are Gaelic speakers although the social composition of South Lochs is changing rapidly as new families move in.

Ro-ràdh

Fàilte gu Urras na Pàirce. ‘S ann leis a’ choimhearsnachd fhèin ann an Ceann a Deas nan Loch ann an Leòdhas a tha Oighreachd na Pàirce a-nise. Chaidh an t-Urras a stèidheachadh ann an dà mhìle ‘s a trì (2003) agus choilean sinn ceannach na h-oighreachd às leth na coimhearsnachd anns an Dùbhlachd dà mhìle ‘s a còig deug (2015).

Tha an oighreachd a’ toirt a-steach sgìre mu dheich mile, ochd ceud ‘s a ceathrad heactair (10,840ha) agus a’ mhòr-chuid dhith fo chroitearachd. Uile gu lèir tha dà cheud ‘s a h-ochd croitean air an oighreachd, air an sgaoileadh eadar aon bhaile deug. ‘S e talamh mòintich a th’ anns a’ mhòr-chuid dhen oighreachd le tòrr lochan-uisge ann.

Tha a’ choimhearsnachd air a dèanamh suas de mu cheithir cheud duine agus, a bharrachd air sin, tha feadhainn eile ann a tha a’ coimhead às dèidh chroitean anns an sgìre. ‘S e luchd-labhairt na Gàidhlig a th’ anns a’ chuid as motha de mhuinntir an àite ged a tha an co-measgachadh sòisealta de Cheann a Deas nan Loch ag atharrachadh gu luath le teaghlaichean ùra a’ gluasad a-steach.